സംഗ്രഹം

അധ്വാനത്തിന്‍റെ മഹത്വം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് ‘വിതയ്ക്കുന്നവൻ’. സന്ധ്യയ്ക്കു ശേഷവും വിത്തുവിതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരന്‍റെ വിവരണമാണത്.

കവി ഒരു പോർച്ചിലിരുന്ന് വയലിലേയ്ക്ക് നോക്കി അസ്തമന സൂര്യന്‍റെ ചുവന്ന വെളിച്ചം അതിവേഗം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എമ്പാടും അരണ്ട വെളിച്ചം മാത്രം. വയലിൽ നെടുങ്കൻ നിഴലുകൾ.

കവി വയലിൽ നിന്ന് വിത്തു വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യദ്ധനെ കണ്ടു. അയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിപ്പറിഞ്ഞവയാണ്. സന്ധ്യയായിട്ടും അയാൾ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. അയാൾ നിലത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന്കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിത്തെറിയുന്നു, അയാളുടെ കറുത്ത, ഉയരമുള്ള നിഴലുകൾ ഉഴവു ചാലുകൾക്ക് മുകളിൽ വീഴുന്നു. വയലിലാകെ ഇരുട്ടു പരന്നു, അ പ്പോഴും കൃഷിക്കാരൻ വിത്തെറിയുന്നത് തുടരുന്നു. കൃഷിക്കാരന്‍റെ പ്രവ്യത്തി കുലീനവും മതിപ്പുളവാക്കുന്നവയുമാണ്. കവി അയാളെ ചിന്താകുലനായി നോക്കുന്നു. കൃഷിക്കാരന്‍റെ ഉയരം നക്ഷത്രം നിറഞ്ഞ ആകാശത്തെ തൊടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. കൃഷിക്കാരന്‍റെ കുലീനമായ അദ്വാനം അയാൾക്ക് ഒരു കൊയ്ത്തുകാലം കാലം സമ്മാനിക്കും .അങ്ങനെ വിതയ്ക്കുന്നവന്‍റെ അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തെ കവി വിലമതിക്കുന്നു.

Word Meaning

porch way : portico, പൂമുഖത്ത്

ruddy (adj) : reddish,ചുവന്ന

hasten (v) : to say or do something without  delay, തിടുക്കത്തിൽ   Wishing to hasten the cure he applied the ointment in double strength.

linger (v) : to stay somewhere for a longer time because you do not want to eave, ചുറ്റിപ്പറ്റുക ക .

silhouette(n): a dark outline or shape of a person or an object that you see,against a light background, പ്രകാശിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുണ്ടുകാണപ്പെടുന്ന (ഒന്നിന്‍റെ ) രൂപരേഖ. The mountains stood out in silhouetter

firrow (n) : along narrow cut in the ground,especially the one made by a plough for planting seeds in, ഉഴവുചാൽ

precious (adj) : (here) valuable,

moody (adj) : (here) thoughtful, Reshmi was very moody and upset when she heard of her mother’s illness.

stride (v) : to walk with long steps, She came striding along to meet me.

gesture (n) : a movement that you make your hands, head or face to show a particular meaning.

She made an angry gesture by shaking her head.

august (adj) : impressive, worthy of respect, noble, മഹത്തായ

The meeting was attended by an august group of people.

Questions and answers in the Reading passage.

1.What are the various activities involved in farming?

Ploughing, manuring, sowing, weeding, irrigating, harvesting

2. Where is the speaker sitting?

In a cool porch way

3. What time of the day is it?

Evening

 Let’s revisit

 1. “But one sower lingers still”. Why does the sower ‘linger’ ? why does the sower ‘linger’ what does the use of the suggest about the sower?

The sower lingers so that he can sow the seed and wants to complete his works. The word ‘linger’ suggests that he is a dedicated and hardworking man.

2. Why does the speaker feel a thrill on seeing the sower now?  Identify the words used by the poet to establish this.

The sower is an old man .Even after sun set , he continues the work alone in the field .Setting his dedication and sincerity the speaker is impressed very much.

3. How does the sower go about performing his task?

The sower marches along the field to and for and scatters the seeds everywhere using his hand.

4. In normal circumstances pearls, diamonds and rubies are referred to as precious. In this poem ‘grain’ is referred to as precious. Why does the poet consider grain precious?

The grain is considered as precious here since they provide us food for our daily life. Grain is a staple food of human beings.

5. The poet speaks of the sower as old and in rags’ in the beginning of the poem. How does this opinion change towards the end of the poem? Pick out the lines from the poem?

When the poet sees the sower at the be ginning, he looked like an ‘Old and in rags’. Gradually the speaker’s opinion about the sower changes. He is impressed by the dedication and hard work of the sower. He continued his work with an intention to finish it perfectly without looking into the actual time required for completion. There fore when the poem ends the poet has great admiration for the sower. The relevant lines in the poem are:

“Now his gestures to mine eyes

Are august; and strange-his height

Seems to touch the starry skies.”

6. Bring out the contrast between the poet and the sower?

The poet is sitting idle, watching the sower whereas the sower works hard even after twilight has set in and everyone has gone home. The sower does not feel anything special while he works hard. But the poet sees greatness in the sower’s work.

Activity – 1

Look at the words.

cool     rule

past     fast

These are rhyming words. Pick out the rhyming words from the poem

lands – stands

still – thrill

deep – reap

plain – grain

wide – stride

light-  height

2. Locate the word pictures used in the poem

ruddy sun light

twilight hastens

shadows shoot

furrows deep

sower lingers

darkness deepens

starry skies

3. “Seems to touch the starry skies” is an example of alliteration from the poem. Pick out other examples from the poem

darkness deepens

shadows shoot

 fades the ruddy sunlight fast

 sower ligers still

dominates the furrow deep

4. Write The rhyme of the first stanza

ab-ab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *