Rosa Park

സംഗ്രഹം

റോസാ പാർക്ക്സ് കറുത്തവർഗക്കാരിയായ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന ത്. 1955 ഡിസംബർ 1-ാം തീയതി റോസാപാർക്ക്സ് ബസിൽ വച്ച് ഒരു വെളുത്ത വർഗക്കാരന് സീറ്റൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇത് അമേരിക്കയിൽ കറുത്തവർഗക്കാരുടെ അവകാശപ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറി ച്ചു റോസാപാർക്ക് സ് ഒരു സാധാര ണ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായിരുന്നു.  അവർ മോൺട് ഗോമറിയി ലുള്ള ഒരു വസ്ത്രശാലയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ത്. അ വർ ന്ന യുള്ള, നിയമം അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു സ് തീയായിരുന്നു. 1955 ഡിസംബർ 1-ാം തീയതി റോസാപാർക്ക്സ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേയ്ക്ക്  മടങ്ങുകയായിരുന്നു അവർക്ക് കടുത്ത ക്ഷീണം തോന്നി. അവർ ബസിൽ കയറി ഒരു സീറ്റിലിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ബസ്സിലെ സീറ്റ് കറുത്ത വർഗക്കാരൻ വെളുത്ത വർഗക്കാരനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വെളുത്ത വർഗക്കാരൻ കയറി വന്നപ്പോൾ റോസാപാർക്ക്  സ്വന്തം സീറ്റിൽ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല. ദേഷ്യം വന്ന് ബസ് ഡ്രൈവർ റോസായുടെ അടുത്ത് വന്ന് സീറ്റൊഴിയണമെന്ന് ആ ഇഞാപിച്ചു. പക്ഷേ  റോസാ പാർക്കസ് മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചു, പോലീസുകാരൻ വന്ന് റോസാ പാർക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.റോസയുടെ അറസ്റ്റ് കറുത്ത വർഗക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. കറുത്ത – വർഗ്ഗക്കാർ ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാതായി ബസ് കമ്പനിക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി. റോസാ പാർക്ക് പിഴയൊടുക്കണമെന്ന് കീഴ്ക്കോടതി വീധിച്ചു. പക്ഷേ റോസാപാർക്ക്സ്’ ഈ വിധിക്കെതിരെ മേൽക്കോടതികളെ സമീപിച്ചു. അവസാനം അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീം കോടതി റോസാ പാർക്ക്സിന് അനുകൂലമായി വിധിയെഴുതി. പൊതു വാഹനങ്ങളിൽ വർണ്ണ വിവേചനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു .അങ്ങനെ റോസാ പാർക്സ് നിശ്ചലയായി ഇരുന്നു ദശലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്തു. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരന്‍റെ മനുഷ്യാവകാശപ്രെസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മാതാവെന്ന ഖ്യാതി അവർക്ക് ലഭിച്ചു.

Word Meaning

refuse : say or show that one is unwilling to give, accept, grantor do something നിഷേധിക്കുക

transformed : രൂപാന്തരം വരുത്തി

million – ten lakh , പത്തുലക്ഷം

usual : customary, പതിവായ

heavier : കനമുള്ള

thought: process of thinking, പരിചിന്തനം

everybody : every person, ഓരോരുത്തരും

vacant : unoccupied, ഒഴിഞ്ഞ

paid – പണം(കൊടുത്തു)

fare : charge for transport, യാത്രാക്കൂലി

nearly – almost , മിക്കവാറും

empty : vacant, ഒഴിഞ്ഞ

grateful : thankful, നന്ദിയുള്ള

tired – mentally or physically exhausted, മാനസികമോ ശാരീരികമോ  ആയ ക്ഷീണം

cost : to involve an expenditure, ചിലവുണ്ടാവുക

company : group of people together, സമൂഹം

ordinary : of the usual kind, സാധാരണത്വമുള്ള

dress maker : tailor, തുന്നൽക്കാരൻ

Envied-feeling of discontent caused by another person’s better fortune, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതു ചെയ്യുന്നതോ ആയ രീതി ,സ്വാഭാവിക രീതികൾ

mild: gentle, സൗമ്യമായ

quiet- calm പ്രശാന്തം

soft : not hard, മൃദുവായ

voice- human sound, മനുഷ്യസ്വരം

obeyed : അനുസരിച്ചു

always : at all times, എപ്പോഴും

laws : rules of a state, സർക്കാർ നിയമാവലി

broke : (here) stop, നിർത്തുക

rules : established law, സുസ്ഥാപിത നിയമങ്ങൾ

fair : just, ന്യായമായ

happened : occurred, സംഭവിച്ചു

before – in front of, മുമ്പായിട്ട്

started : began, തുടങ്ങിയ

warning : giving notice to, താക്കീത് നല്കു ക

rushed : go or come with great speed,  തിരക്കിട്ട് നീങ്ങി

climbed : mount, കയറി

Questions and Answers in the Reading Passage (Page 101-105)

1. What was the only thought in Rosa Park’s and they arrested Rosa on the plea that she mind as she left her workplace?

She wanted to sit down, since she was very tired due to the heavy work of the day

2. What was the only thing that the driver knew about Rosa Parks?

 The driver realised that she was a black passenger.

3. What was the rule in the bus?

Black passengers had to give up their seats when white passengers came in.

4. What happened when the bus was about to start?

 Passengers rushed in. Many of them where white Americans. All the sitting passengers gave up their seats except Rosa. The driver rushed to the seat and instructed Rosa to vacate the seat for the white passenger. But she did not obey .Immediately the police came and arrested her.

5. Why was Rosa arrested?

Rosa Parks refused to give up her seat for a white passenger even after the driver asked her to get up .So she brought the police in and they arrested Rosa on the plea that she had broken the law.

6. Why did the black people decided to fight with the bus-company?

When the news of Rosa’s arrest spread all over the town, the black people decided to fight for her. They knew that they could not fight with the police. So they decided to fight with the bus company. Black people  boycotted the buses.

7. How did the black passengers supported the boycott?

They decided that no black passenger would use city buses until Rosa was freed. Instead, they went to work in private cars and shared the cost of the taxi.

8. What was the judgement given by the supreme court?

The judges of the Supreme Court said that segregation was unlawful in public transport services. They said it was against the law of the country.

9. What do you think was the reason for the success of the boycott?

The boycott lasted for more than a year and the bus company lost millions of dollars. Without black passengers, the buses ran almost empty. Moreover, the unity and will power of the black passengers was in domitable.

10. There are other stories of such courageous men and women who changed the life of millions. Recollect and write any one of them?

Mahatma Gandhi is an apt case in the matter.

In 1918 Mahathma Gandhi associated with two campaigns in Gujarat involving labour dispute on working conditions. In 1919 he called for a countrywide campaign against the ‘Rowlatt Act’. Against this campaign the British Government reacted violently. A brigadier ordered for an open fire on a Nationalistic Meeting where hundreds of people assembled. More than 400 people were killed. This appeared in the history as Jalianwalah Masaccre. 1920 Gandhiji started non-cooperation movement. In the same year Dandimarch’ was organized. The Bombay session of All India Congress Committee passed the historic Quit India Resolution, the slogan of which was ‘Do or Die’. Gandhiji took part in this movement actively. In 1924 Gandhiji was released from the prison. Thereafter he devoted his attention to the promotion of homespun cloth Khadi. He stressed on the significance of wearing Khadi. On 26th January 1930 Independence day was observed with the National Flag been hoisted in different places of the country. Thereafter Salt Sathyagraha was started in 1930 which was significance for three reasons, Worldwide attention could be attained to the campaign against the British Government. Women folk in large numbers were present in the march. As a result of Salt Sathyagraha the British Rulers became desperate and they felt that British Rule in India would not last forever. Worried on the various campaigns, the British Government decided to conduct round table conferences to arrive at an amicable settlement in giving freedom to India. In 1939, Second World War broke out and Gandhiji assured congress support to the war provided the British Government to give Independence to India. However it was not considered. Therefore Quit India Movement was started in 1942 which was also adequate to threaten the British Rulers. In 1945 the labour government came into existence in Britian which was favourable to give Independence to India. In February 1947 Lord Mount Batten came to power and decided to give independence to India on 15th August 1947. From the above narrations it can be understood that Mahathma Gandhi has taken all measures to free India from British Rule even crucifying his life.

12. What were the events that led to the historic judgement of the Supreme Court. Complete the flow chart given below

Rosa Park

Rosa Parks (1913-2005) was a black American Civil rights activist when the United States congress called “The first lady of Civil rights and “The Mother of the Freedom Movement”. Her birthday February 4, and the day she was arrested, December 1, have both become Rosa Parks Day, commemorated in both California and Ohio. She initiated the movement that brought freedom and equality to the community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *